Algemene Voorwaarden Lucians

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, diensten en leveringen tussen Lucians en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door gebruik te maken van de diensten van Lucians gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes en Overeenkomsten
  2.1. Alle door Lucians uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin aangegeven termijn. Tenzij anders vermeld, zijn offertes gebaseerd op de informatie verstrekt door de klant.
  2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een offerte van Lucians schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, of wanneer Lucians met de uitvoering van de opdracht is gestart.
 3. Dienstverlening
  3.1. Lucians zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren.
  3.2. De klant verplicht zich om tijdig alle informatie en materialen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
  3.3. Lucians is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Levering en Risico-overgang
  4.1. Levering van diensten en producten vindt plaats op het moment dat deze beschikbaar worden gesteld aan de klant.
  4.2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van geleverde producten gaat over op de klant op het moment van levering.
 5. Betaling
  5.1. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de wijze zoals aangegeven op de factuur van Lucians.
  5.2. Door over te gaan tot betaling verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lucians.
 6. Intellectueel Eigendom
  6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Lucians ontwikkelde materialen en ontwerpen blijven bij Lucians of de betreffende licentiegever.
  6.2. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de geleverde materialen en ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1. Lucians is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten van Lucians.
  7.2. Lucians kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, of andere immateriƫle verliezen, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met de diensten van Lucians.
  7.3. De klant erkent en aanvaardt dat Lucians geen garanties geeft met betrekking tot de resultaten van de geleverde diensten en dat Lucians op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies, schade of nadeel dat voortvloeit uit het gebruik of de interpretatie van de geleverde diensten.
  7.4 De klant stemt ermee in Lucians te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, kosten, schadevergoedingen, verliezen en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de diensten van Lucians.
  7.5 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing binnen de ruimste grenzen van de toepasselijke wetgeving en blijven van kracht zelfs als een beperkt rechtsmiddel niet aan zijn wezenlijke doel beantwoordt.
 8. Overmacht
  8.1. In geval van overmacht is Lucians gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
  8.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: brand, ongeval, ziekte, stakingen, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, technische storingen, en andere omstandigheden buiten de controle van Lucians.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  9.1. Op alle overeenkomsten tussen Lucians en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
  9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Lucians en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam].
 10. Verwijzing naar algemene voorwaarden Grafische industrie
  Voor zover van toepassing op drukwerk, verwijst Lucians naar de algemene voorwaarden van de Grafische industrie, zoals opgesteld door Koninklijke KVGO. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van KVGO (www.kvgo.nl) en zijn van toepassing op de specifieke aspecten van drukwerk.
 11. Wijzigingen en aanvullingen
  11.1. Lucians behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze aan de klant zijn medegedeeld.
  11.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen Lucians en de klant, prevaleren de bepalingen van de specifieke overeenkomsten.

Indien u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk of elektronisch aan ons te bevestigen. Door over te gaan tot betaling verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Lucians. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.